Enter the future !
(0 item) - € 0,00

You have no items in your shopping cart.

  • NEW: Check out our FAQ section to find answers on returning questions.
  • IoT - smartly connect, collect and exchange data

section

Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Alfa Systems NV – Mechelseweg 24 – 2811 Hombeek

1.Algemeen

Tenzij anders is overeengekomen en door ons schriftelijk bevestigd, gelden onderstaande condities voor alle orders. Door enkel het verstrekken van een order aanvaardt de opdrachtgever deze verkoop- en betalingsvoorwaarden. Toezeggingen van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor ons slechts bindend, indien schriftelijk door ons bevestigd of door toezending van de factuur. Afbeeldingen, maat- en gewichtopgaven enz... , welke wij verstrekken in catalogi of anderszins, zijn voor ons niet bindend en uitsluitend bedoeld om een voorstelling te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Toezending van catalogi en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering en blijven onze eigendom.

2.Levering en levertijden

Bij levering van 40.00 Euro of minder behoudt ALFA SYSTEMS zich het recht voor een bedrag van 7.50 Euro administratiekosten aan te rekenen. Bij expresse zendingen zijn alle vrachtkosten - ongeacht het bedrag van de order - voor rekening van de afnemer. Bovenstaande bedragen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving onzerzijds gewijzigd worden. Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor bestelde goederen - zonder opgaaf van redenen - onder rembours te leveren, of voor de afzending betaling te verlangen. De hierdoor ontstane incassokosten komen voor rekening van de koper. Alle goederen, zowel bij franco als bij niet-franco levering reizen vanaf het tijdstip van de verzending voor risico van de afnemer. De orders worden zo snel mogelijk uitgevoerd. De door ons opgegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend en geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade, veroorzaakt door vertraging in de levering. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de door ons geleverde goederen voor, totdat de afnemer zal hebben voldaan al hetgeen hij ons verschuldigd is. De afnemer verbindt zich aan de hem door ons geleverde goederen in goede staat te houden. Voor breuk tijdens de verzending kan door ons geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard.

3.Nalevering (Back Orders)

Indien orders niet geheel kunnen worden uitgevoerd, zal het resterende deel voor nalevering genoteerd worden. Naleveringen worden in principe met de eerst volgende order verzonden.

4.Verpakking

Mits anders overeengekomen inclusief.

5.Prijzen

Prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijslijsten, offerten of waarin ook zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door ons gewijzigd worden. De genoteerde prijzen zijn geadviseerde prijzen exclusief B.T.W., zulks voor zover niet anders vermeld.

6.Betalingen

Betalingen van de facturen geschiedt contact, tenzij de koper ons een schriftelijke aanvraag laat geworden waarin hij vraagt om op 30 dagen factuurdatum te mogen betalen.

7.Beding van forfaitaire schadevergoeding

De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag, verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verkoper of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum 40.00 Euro. Deze is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

8.Intrestclausule

Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

9.Clausule van eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom en onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen. In geval van niet-tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling.

10.Opeisbaarheid

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

11.Uitdrukkelijk ontbindend beding

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

12.Waarborg

ALFA SYSTEMS verleent een waarborg naar de voorwaarden en binnen de perken van de waarborg door de fabrikant verleent. Deze waarborg strekt zich in het algemeen over 3 maanden uit, tenzij anders overeengekomen, voor fabrieksfouten of fouten in het materiaal van de goederen en hun elementen en beperkt zich tot de herstelling of de vervanging ervan. De waarborg op eventueel vervangen onderdelen loopt niet langer dan de eerste drie maanden. De waarborgdienst wordt in de magazijnen van ALFA SYSTEMS verzekerd zonder andere kosten voor de koper dan deze die kunnen voorkomen van het vervoer, de belastingen, de douanerechten en andere gelijkaardige kosten in verband met de zending van de goederen of hun elementen. Indien diensten, die betrekking hebben op de waarborg, buiten de magazijnen van ALFA SYSTEMS worden verschaft zal de koper de verplaatsingskosten van het personeel van ALFA SYSTEMS betalen en desnoods de vervoerkosten van de controletoestellen. De koper mort het gebrek per brief kenbaar maken vanaf de ontdekking ervan en de goederen of hun defecte elementen bewaren met het oog op een inspectie of verzendingsonderrichtingen; in geen geval mag bij de goederen zonder voorafgaande toestemming aan ALFA SYSTEMS terugzenden. De gegrondheid van het verzoekt tot waarborg wordt aan de beoordeling van ALFA SYSTEMS overgelaten. De gronden voor het verwerpen van het verzoek worden steeds medegedeeld. In geval van ongerechtvaardigde klacht of aanvraag tot onderzoek of herstelling mogen de onderzoek- en herstellingskosten aan de kopers gefactureerd worden. Elk toestel of element in het bezit van ALFA SYSTEMS en erkend vrij te zijn van elke fabricatiefout in het materiaal wordt bewaard en ter beschikking van de koper gesteld na diens betaling van de onderzoek-, herstellings- en vervoerkosten, belasting, rechten en andere door ALFA SYSTEMS opgelopen kosten. Worden niet door de waarborg gedekt en vallen ten laste van de koper, de herstellingen en vervangingen teweeggebracht door:

  • het met de voorschriften van de gebruiksaanwijzing niet overeenstemmend aanwenden van de goederen.
  • de behandeling of het gebruik van goederen, anders dan op in het algemeen als normaal beschouwde wijze.
  • de herstellingen of de vervanging van onderdelen of stukken door personen die niet door ALFA SYSTEMS, werden gemachtigd of aangeduid.

De waarborgverbintenissen door ALFA SYSTEMS op zich genomen krachtens onderhavig artikel zijn aan een strenge uitlegging onderworpen, zij sluiten elk ander verhaal uit dan datgene wat voorzien is en in het bijzonder elke eis tot schadevergoeding tegen ALFA SYSTEMS zelf of ieder aanverwante vennootschap. Elk meegeleverd softwareprogramma valt niet onder de waarborg en kan ook niet leiden tot enige aanspraak in welke vorm dan ook voor eventuele gevolgen door het geheel of gedeeltelijk gebruik ervan.

13.Klachten

Klachten over onjuiste uitvoering van orders, alsmede met betrekking tot kwaliteit e.d. moeten binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen plaatsvinden onder opgave van leveringsdatum en factuurnummer en geadresseerd worden aan ALFA SYSTEMS.

14.Retourzendingen

Goederen worden alleen teruggenomen na akkoord-bevinding van de directie. Alle goederen, welke retour dan wel ter reparatie worden toegezonden, dienen franco te worden verzonden. De zending dient tevoren te worden geadviseerd. Ongefrankeerde zendingen worden zonder meer geweigerd. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een pakbon, waarop nummer en datum van onze pakbon en factuur. Indien naar aanleiding van een retourzending een kredietnota volgt, dan zal deze ongeacht de plaatsgevonden prijswijziging zijn. Wij behouden ons het recht voor wegens behandelings -en administratiekosten een percentage in mindering te brengen.

15. Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten onze wil en buiten ons toedoen; waarop wij redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in staat te zijn onze verplichtingen uit hoofde van bindende offerten of afgesloten orders na te komen.

16. Annulering

Indien de koper zijn bestelling geheel of gedeeltelijk intrekt of in gebreke blijft ontvangst te nemen van het geheel of een gedeelte van de goederen heeft ALFA SYSTEMS het recht een forfaitaire schadevergoeding te eisen gelijk aan 25 % van het geannuleerde order, zonder gehoudenheid van de koper enige schade aan te tonen.

17. Toepasbaarheid van het Belgische Recht

Alle geschillen welke ontstaan tussen verkoper en koper zullen door en door verkoper of door zijn rechtsopvolger aan te wijzen rechter worden behandeld, voor zoveel de Wet zich daar niet tegen verzet. Het Belgisch Recht is van toepassing op deze overeenkomst. In geval van betwisting zijn enkel het vredegerecht te Mechelen en de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen bevoegd.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET PAIEMENT

Alfa Systems NV – Mechelseweg 24 – 2811 Hombeek

1. Généralités

Sauf accord particulier confirmé par écrit, les conditions ci-dessous sont seules valables pour toutes commandes. Le fait de nous envoyer une commande sous entend l’acceptation de ces conditions. Tout accord verbal de nos délégués ou membre de notre personnel n’engage notre responsabilité que quand cet accord a été confirmé par écrit ou par l’envoi de la facture. Les représentations dimensions, poids et données techniques figurant dans nos cataloques ne sont donnés qu’a titre d’information et ne nous engagent aucunement. Les différences entre ces données et le matériel livré ne donnent pas le droit à l’acheteur de refuser la marchandise ou d’en retarder le paiement, ou encore d’exiger un dédommagement. L’envoi de catalogues ou de tarifs n’implique pas l’obligation de livrer et ils restent notre propriété.

2. Livraisons et delais

Pour toute commande de 40.00 Euro, ou moins ALFA SYSTEMS se réserve le droit de porter en compte 7.50 Euro pour frais d’administration. Lors d’un envoi d’express, tous les frais de port seront à la charge du client. Tous les montants qui figurent ci-dessus peuvent êtres modifiés sans préavis. Nous nous réservons le droit à tout moment et sans donner de raison préatable, d’expédier les marchandises contre remboursement ou d’exiger le paiement à la commande. Les frais d’expédition contre remboursement sont à la charge du client. Toutes les marchandises quel que soit le mode d’expédition, voyagent au risque et péril du destinataire. Les commandes sont exécutées aussi rapidement que possible. Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et n’engagent en rien notre responsabilité. Nous nous réservons expressément le droit de propriété sur les marchandises livrées par nous jusqu’au paiement complet des factures par réceptionnaire de ces marchandises. L’acheteur s’engage à garder ces marchandises en bon état jusqu’au paiement. Nous ne pouvons, en aucune façon êtres tenus pour esponsables de dégâts survenus pendant le transport.

3. Manquants (Back Orders)

Si la commande ne peut-être livrée en entier, la partie restante sera gardée en suspens. La livraison de ces piéces manquantes sera faite, généralement, avec la prochaine commande.

4.Emballage

Le prix de l’emballage est inclus, sauf spécification contraire dans notre offre.

5. Prix

Le prix repris au différents tarifs ainsi que nos offres de prix peuvent changer sans préavis. Les prix repris aux tarifs sont hors T.V.A., sauf spécification contraire et sont données a titre indicatif.

6. Paiements

Le paiement du montant de la facture doit se faire contant, sauf si l’acheteur nous donne une garantie écrite où il demande un paiement endéans 30 jours.

7. La condition de dédommagement forfaitaire

L’acheteur n’ayant pas acquitté la léchéance, s’engage explicitement à payer un dédommagement au fournisseur ou à son succeseur juridique,
équivalent à 15 % du montant de la facture avec un minimum de
40.00 Euro, en plus du montant principal, des intérêts et des frais juridiques éventuels. Ce montant est exigible de droit et sans mise en demeure.

8. La clause d’intérêt

Les paiements doivent êtres effectués comme stipulé dans les condions de paiement. Dés la date de l’échéance un taux d’intérét de 1,5 % par mois est applicable à partir de la facture pour le montant non-réglé, de droit et sans mise en demeure.

9. La clause concernant le droit propriété

‘Les marchandises fournies restent l’inaliénable et exclusive propriété du fournisseur jusqu’au moment du réglement de toutes les dettes. Si l’acheteur ne paie pas à temps, le fourniseur a le droit de réclamer les marchandises fournies en retour, sans mise en demeure préalable.

10. Exigibilité

Le non-paiement d’une seule facture à son échéance rend exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, même non échues.

11. Condition résolutoire express

En cas d’inexécution par l’acheteur de ses obligations, la vente sera résolue de plein droit sans sommation, la volonté du vendeur sera suffisament manifestée par l’envoi d’une lettre recommendée.

12. Garantie

ALFA SYSTEMS fournit une garantie correspondant aux conditions et aux limites de la garantie du fabricant. Celle garantie est généralement de 3 mois sur les vices de fabrication ou les vices de materiaux relevés sur les marchandises et leurs élément et se limite à la réparation ou au remplacement de la piéce défectueuse. La garantie sur les piéces éventuellement remplacées ne court pas au delà de 3 premiers mois. Le service garantie est assuré dans les entrepôts de ALFA SYSTEMS sans autres frais pour l’acheteur que les frais de transport, taxes, droits de douane et frais similaires afférents à l’expédition des marchandises ou de leurs éléments. Dans l’éventualité ou des prestations de service tombant sous le coup de la garantie sont fournis en dehors des entrepôts de ALFA SYSTEMS, l’acheteur paiera les frais de déplacement du presonnel de ALFA SYSTEMS et, le cas échéant, les frais de transport des appareils de contrôle. L’acheteur doit notifier par écrit toute défectuosité dés sa découverte et conserver les marchandises ou lers éléments défectueux en vue de leur inspection ou expédition; en aucun cas, il ne pourra renvoyer les marchandises à ALFA SYSTEMS sans accord préalable.Le bien-fondé de la requête en garantie est laissé à l’apprécition de ALFA SYSTEMS? Les raisons du rejet d’une requête sont toujours communiquées. En cas de plainte ou de demande d’inspection ou de réparation injustifiée, les frais d’inspection et de réparation peuvent être facturés aux acheteurs. Chaque appareil ou élément en la possession de ALFA SYSTEMS et reconnu exempt de tout vice de fabrication au niveau des materiaux est conservé et mis à la disposition de l’acheteur aprés paiement par ce dernier des frais d’inspection et de transport, des taxes, droits et autres frais encourus par ALFA SYSTEMS. Ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à charge de l’acheteur les réparations et remplacements résultant:

  • d’une utilisation des biens non conforme aux prescriptions du mode d’emploi
  • de tout traitement ou utilisation sortant de l’ordinaire
  • de tout remplacement ou réparation de piéces ou de composants par des personnes qui ne sont ni habilitées ni désignées par ALFA SYSTEMS

Les engagements de garantie pris par ALFA SYSTEMS en vertu du présent article sont soumis à une interprétation trés stricte. Ils excluent toute prétention autre que celles prévues par les présentes dispositions et en particulier toute demande de dédommagement à l’egard de ALFA SYSTEMS ou d’une quelconque société liée. Aucun des programmes fournis avec l’appareillage n’est couvert par la garantie et ne peut donc donner lieu à la moindre prétention, sous quelque forme que ce soit, quant aux conséquences de son utilisation totale ou partielle.

13. Réclamations

Les réclamations concernant une erreur d’exécution de commande, la qualité des articles, etc..., doivent être parvenues endéans les 5 jours de la réception de la marchandise, avec mention de la date et du numéro du bon de livraison à ALFA SYSTEMS.

14. Retours

Les marchandises ne sont reprises qu’aprés accord écrit de la direction. Toutes marchandises nous retournéer, soit comme retour ou pour réparation doivent êtres rendues franco. Il convient de nous prévenir par écrit avant tout retour. Les envois non-franco seront réfusés. Les retours doivent être accompagnés d’une note de colisage ou figurent let numéro et la date de notre bon de livraison ainsi que de la facture. Si une note de crédit est établi à la suite d’un retour il ne tiendre pas compte des modifications de prix intervenues aprés la facturation. Nous nous réservons le droit de déduire un pourcentage pour frais d’administration et de manutention.

15. Cas de force majeure

Par cas de force majeure, nous entendons toutes circonstances indépendantes de notre volonté et de nos compétences ne nous permettant pas de remplir nos obligations et nos engagements.

16. Annulations

Si l’acheteur supprime sa commande entiérement ou partiellement, ou s’il refuse de prendre livraison compléte ou partielle des marchandises, ALFA SYSTEMS est en droit d’exiger une indemnité forfaitaire, pareille à 25 % de l’ordre annulé, sans obligation du vendeur de démontrer aucun dommage.

17. Applicable du Droit Belge

Tous les litiges entre fournisseur et acheteur seront traités par le juge désigné par le fournisseur ou son successeur, pour autant que la loi ne s’y oppose pas. La présente convention est réglé par le Droit Belge. En cas de litige le tribunal de paix à Malines et les tribuneaux de l’arrondissement de Malines sont seuls compétents.